Hakkımızda

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ

TÜZÜĞÜ

Madde 1:

Kulübün adı Kocaeli Üniversitesi Eğitin Fakültesi Öğrenci Kulübü’dür (KOUEFOK). Kocaeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını yürütür. Ve bir başkan,  bir başkan yardımcısı, üç asil yönetim kurulu üyesi ve iki yedek üyeden oluşur. Kulübün adresi, Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Umuttepe-KOCAELİ.

Madde 2:

Amaçlarımız;

1)  Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Öğrenci Kulübünün üniversite öğrencilerine doğru ve yeterli bir şekilde tanıtılması.

2)  Öğrenci ilişkilerini geliştirmeye ve öğretmenlik bilinicini ve psikolojisini üst seviyelere ulaştırmaya yönelik kişisel gelişim etkinliklerinin düzenlemesi.

3)  Eğitim Fakültesi Öğrenci Kulubünün hizmetleri kapsamında yer alan oryantasyon çalışmalarının üniversitemiz bünyesinde planlı, programlı etkinliklerle yürütülmesi.

4)  İş hayatına hazırlanmak, kendini bu alanda geliştirmek isteyen öğrenciler için faaliyetlerin gösterilmesi

Vizyonumuz;

Eğitim seminerleri ve eğitim uygulamaları ile üniversitemiz öğrencilerinin kendini tanıma, sorunlarıyla baş edebilmerilerini güçlendirme, etkili karar verme, görev ve sorumluluklarını yerine getirebilme, potansiyelini kullanabilme gibi alanlarda kendini gerçekleştirme süreçlerine katkıda bulunma.

Etkinlik Alanları;

1)  Üyelerimizin ve diğer üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimlerine ve akademik başarılarına katkı sağlamak amacıyla seminer, konferans, panel gibi etkinlikler yapmak.

2)  Eğitim öğretileri temeli olan film, tiyatro gösterileri yapmak.

3)  Kulübümüzün tanıtılması amacıyla standlar açmak

4)  Bölümümüze yeni gelen öğrencilerin oryantasyonu için ve diğer bölüm öğrencilerinin kaynaşması için bölüm tanışma çayları düzenlemek. 5)  Kulübü tanıtıcı diğerlerinin kişilik, sosyal, kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla eğitim fakültesinde dekanlığın tahsis ettiği panoyu düzenlemek.

Madde 4:

Kulübün üyelik ve üyelikten ayrılma koşulları:

  Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olmak.

  Üye adayının başvurusu ve kulübümüzün misyon ve vizyonumuza uygunluğu dahilinde, yönetim kurulumuz tarafından üyeliğinin kabulü.

  Misyonumuzun ve vizyonumuzun çerçevesinde hareket etmeyen ve katılımını kötü yönde kullanan üyelerin, yönetim kurulu kararı ile üyelikten men edilmesi.

  Herhangi bir disiplin suçu durumunda, üye yönetim kurulu kararıyla üyelikten men edilir.

  Üyelik süresi bir yıldır. Bir yıl sonrasında üyeliğin yenilenmesi gerekmektedir.

  Üye, resmi bir başvuru ile üyelikten ayrılma talebini yönetim kuruluna sunmak kaidesiyle ve yönetim kurulu tarafından kabul görmesi halinde üyelikten çıkarılır.

Madde 5: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kulübü üyelerinden aidat talep etmemektedir. Ancak üyelerimizin üniversitemiz tarafından karşılanamayan malzeme kullanımları için gerektiği takdirde kulübümüz ve yönetim kurulumuz ve kulüp danışmanlarımız tarafından belirlenen ve Kocaeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kontrol altında olan bir hesaba aktarılacaktır.

Madde 6:

   Topluluk üyeleri eşit haklara sahiptir.

   Her üyenin bir oy hakkı vardır ve bu oy başkası tarafından kullanılamaz.

   Genel ve son dönem ortalaması en az 2.00 olan ve disiplin cezası almamış olan her üye yönetim kurulu üyesi olmaya aday gösterilebilir.

   Oy kullanma işlemi kapalı oy ve açık tasnif işlemi ile yapılır.

Madde 7:

Kulüp Organları

Kulübümüz genel, yönetim ve denetim kurulu olmak üzere 3 ana kuruldan oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden başkan, başkan yardımcısı ve yazman seçilir. Seçimleri genel kurulun katılımıyla kulüp danışmanımızın başkanlığında seçim yoluyla demokratik bir şekilde oluşturulur.

Genel Kurul;

1)  Kulübün tüm üyelerinden oluşur.

2)  Her yıl sene başında kasım ayına kadar ve sene sonlarında akademik danışmanın başkanlığında olağan yönetim kurulunun gerekli gördüğü tarihlerde olağanüstü toplanabilir.

3)  Sene başındaki ilk hafta 4 hafta içinde yapılacak olan toplantıda yeni dönem çalışacak yönetim kurulu, denetim kurulu seçimle oluşturulur.

4)  Geçen yılki faaliyetler rapor oluşturulur.

5)  Burada yapılan faaliyetler hakkında duyurular yapılır.

6)  Sene sonu toplantısında ise yapılan faaliyetler tartışılır ve yorumlanır.

7)  Olağanüstü toplantılarda ise yönetim kurulunun getireceği konu görüşülür, tartışılır ve karara bağlanır.

Yönetim Kurulu;

1)  Yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı, yazman, sayman ve bir üye dahil olmak üzere 5 kişiden oluşur.

2)  Kulübün yönetim kuruluna seçilmek için yönetim kurulu üyelerinde genel ve son dönem ortalamasının en az 2.00 olması ve disiplin cezası almamış olma önkoşulu aranmaktadır.

3)  Genel kurulun sene başındaki toplantısında seçilir.

4)  Yeni yönetim sene başındaki toplantının raporunu öğrenci etkinlikleri komisyonuna sunar.

5)  Yönetim kurulu kulübünün faaliyetlerinde her türlü karar yetkisine sahiptir.

6)  Seçildiklerinden sonraki ilk yönetim kurulu toplantısında yıllık çalışma planı hazırlanır.

7)  Yönetim kurulu başkanı gerekli gördüğünde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir.

8)  Bu toplantılarda yapılacak faaliyetler görüşülür, görev paylaşımı yapılır.

9)  Yönetim kurulu yapılacak faaliyet öncesi hazırlanan raporu denetim kuruluna sorar.

Denetim Kurulu;

1)  3 asil, 2 yedek üyeden oluşur.

2)  Genel kurulun sene başındaki toplantısından oluşur.

3)  Yönetim kuruluna seçilen aynı anda denetim kuruluna seçilemez.

4)  Yönetim kurulunun verdiği faaliyet raporunu denetler, kararlarını denetim kuruluna bildirir.

5)  Kulübün mali durumunu denetler, gerek gördüğünde yönetim kuruluna rapor verir ve bunları kayır altında tutar.

6)  Kulübe ait panoya yazılanları kontrol eder veya kendisi de yazı koyabilir.

Yönetim Kurulu Oluşumu, İşleyişi, Görev ve Yetkileri

1)  Genel kurulda gizli oyla seçilen en az 5, en çok 7 asil üyeden oluşur.

2)  İlk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, muhasip üyeyi seçer. Başkan, kulübün her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Muhasip üye kulübün tüm parasal işlerini yürütür ve gerekli belgeleri düzenli olarak tutar.

3)  Seçim sonuçlarını bir hafta içinde, tutanakla birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na iletir.

4)  Başkanın sorumluluğunda, kulüp amaçlarının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesini sağlar, Genel Kurul kararlarını uygular.

5)  Başkanın sorumluluğunda, yasalarda, kulüp tüzüklerinde belirtilen görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

6)  Başkanın sorumluluğunda, kulüp etkinliklerinde geçici olarak çalışmak isteyen diğer üniversite öğrencileri için Akademik Danışmanın bilgisi içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvurur ve Rektörlük onayını alır.

7)  Kulübün yapacağı etkinlikler için, kulüp Akademik Danışmanının bilgisi içinde, başkanın yazılı başvurması ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Rektörlükten izin alır.

8)  Çalışma raporunu en geç 15 Haziran’a kadar ve etkinlik programını her öğretim yılının ilk ayı sonuna kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na verir.

9)  Genel Kurul toplantılarının gün, saat, yerini saptar. Olağan ve Olağanüstü toplantıları bir hafta önceden duyurur.

10)  Kulüpler kullanacakları yerler için Rektörlükten izin alırlar. Bu yerlerin kulüp amaçlarına uygun olarak kullanımından ve denetlenmesinden sorumludurlar. Bununla ilgili düzenleme ve disiplin önlemlerine kendi tüzükleri içinde yer verirler.

11)  Çalışma yan kuralları kurar ve bu yan kuralların çalışmalarını denetler.

12)  Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurur ve uygular.

Denetleme Kurulu Oluşumu, İşleyişi, Görev ve Yetkileri:

1)  Genel Kurulda seçilen üç asil ve iki yedek üyeden oluşur.

2)  Kulübün bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her öğrenim dönemi sonunda inceler, sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir.

3)  Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğrenim dönemine ilişkin programın ve bütçenin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirir.

4)  Satın alınan eşyanın Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ayniyat Saymanlığı’na kaydettirilmesini sağlar.

Madde 8:

Tüzük değişiklik gereklilikleri;

   Yönetim kurulunun oy birliği

   Kulüp üyelerinin çoğunluğunun yazılı talebi

Madde 9:

Kulübümüz tamamen sosyal gelişim amaçlı olup hiçbir başka amaca ve araca hizmet etmez. Bu madde hiçbir şekilde değiştirilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir