Bildiri

  • Kongrenin dili Türkçe’dir.
  • Kongrede sunulacak bildiri özeti en az 300 en fazla 500 kelime arasında olmalıdır.Bildiri özeti, problem durumu, kuramsal çerçeve, yöntem (çalışma grubu, veri toplama araçları, uygulama), bulgular, sonuçlar ve öneriler’i içermelidir.
  • Özetler, Microsoft Word Programında, Times New Roman karakterinde, 12 punto olarak, 1,5 satır aralığı ve satırlar arası 6 nk olarak yazılmalıdır.
  • Başlık büyük harflerle, yazarların ad/soyadları ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Yazarların öğrenci oldukları kurumlar ve iletişimden sorumlu yazarların e-mail adresleri belirtilmelidir.
  • Bildiri özetleri; amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve öneriler alt başlıklarından oluşmalı ve özette yer alan kaynaklar, kaynakça bölümünde APA 6’ya uygun olarak verilmelidir.
  • Özet metnin içerisine tablo, grafik veya resim eklenmemelidir.
  • Bildiri özetleri kouegitimfakultesikongre@gmail.com adresine gönderilecektir.
  • Bildiri örneği için tıklayınız

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi bildiri sunum formatı için tıklayınız